UPPROP MED STIFTELSEFÖRORDNANDE OCH STADGAR


STIFTELSEFÖRORDNANDE

Insamlingsstiftelsen Trygga Myran till My Dahlströms minne bildades den 9 oktober 2014.

Härmed förordnar vi, Mimmi , Sören, Max & Maya Dahlström, att de kontanta medel som inflyter efter upprop av oss skall, som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål i form av en insamlingsstiftelse.
Uppropet kommer att publiceras på www.tryggamyran.se

Följande föreskrifter skall gälla för den avsedda insamlingsstiftelsen:

STIFTELSETYP

Insamlingsstiftelse

STIFTARE

Mimmi Dahlström, Maya Dahlström, Max Dahlström och Sören Dahlström.

STIFTELSENS NAMN

Stiftelsen namn är Insamlingsstiftelsen Trygga Myran

STIFTELSENS ÄNDAMÅL & DESTINÄRER

Stiftelsen skall hedra minnet av My Dahlström - vår dotter och syster - och i hennes anda långsiktigt verka för minskade påkörningsolyckor genom en ökad säkerhet och en ny åk-kultur i skidbackarna. Insamlingsstiftelsen Trygga Myran skall, med stöd av insamlade medel, verka för information och utbildning i skidsäkerhet med barnen och deras familjer som primär målgrupp.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på Insamlingsstiftelsen Trygga Myrans hemsida.

FÖRVALTNING

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse med säte i Åre. För stiftelsen finns stadgar enligt bilaga. Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:
- Donationer från privatpersoner och företag via stiftelsens hemsida, event eller till bankkonto
- Donationer från events på skidanläggningar och i andra sammanhang

De medel som inflyter till stiftelsen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar och därmed uppfylla ändamålet. Styrelsen skall inledningsvis bestå av:
Mimmi Dahlström
Maya Dahlström
Max Dahlström
Sören Dahlström
Elisabet Jansson-Strömberg VD Svenska Skidanläggningars Organisation

RÄKENSKAPER & REVISION

För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en auktoriserad revisor. Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.

Fördelning av Stiftelsens kapital Av Stiftelsens behållna årsresultat, resultat, skall tillgångar motsvarande högst 10 % av det redovisade resultatet läggas till Stiftelsens kapital. Återstoden skall inom två (2) år av styrelsen utanordnas för Stiftelsens ändamål. Styrelsen äger anslå hela det utdelbara beloppet till de i § 2 angivna ändamålen. Dock skall medel som kan komma att tillföras Stiftelsen av stiftarna eller annan, användas på det sätt som i samband med donationen föreskrives om detta inte strider mot Stiftelsens ändamål eller formerna för fördelning av Stiftelsens kapital enligt Stiftelsens stadgar.

Åre den 9 oktober 2014

Mimmi Dahlström
Maya Dahlström
Max Dahlström
Sören Dahlström.

STADGAR

§ 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hedra minnet av My Dahlström - vår dotter och syster - och i hennes anda långsiktigt verka för minskade påkörningsolyckor genom en ökad säkerhet och en ny åk-kultur i skidbackarna. Insamlingsstiftelsen Trygga Myran skall, med stöd av insamlade medel, verka för information och utbildning i skidsäkerhet med barnen och deras familjer som primär målgrupp.

§ 2. STYRELSE

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse.
Styrelsen skall bestå av fem – sju ledamöter (5 – 7)
Fyra personer från My Dahlströms familj, en representant för huvudman för skidanläggningar och en representant för säkerhetskommitté i relevant branschorganisation. Möjlighet finns till ytterligare en styrelserepresentant från stiftelsens största samarbetspartner.

Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandatperiod. Utökning resp. minskning av antalet ledamöter enligt stadgarna beslutas av styrelsen. Vid ledamots avgång utses efterträdare av styrelsen.
Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen skall även kunna adjungera personer, utan rösträtt, för att tillföra styrelsen saknad kompetens.
Samtliga ordinarie ledamöter skall delta i sammanträde som beslutar i frågor rörande val av styrelseledamot och funktioner inom styrelsen. Sådant beslut skall vara enhälligt. För att avsätta en styrelseledamot krävs 2/3 majoritet.

§ 3. SÄTE

Stiftelsen skall ha sitt säte i Åre.

§ 4. FIRMATECKNARE

Stiftelsens tecknas av minst två styrelseledamöter varav en representant för My Dahlströms familj.

§ 5. ERSÄTTNINGAR

Till styrelsen skall ersättning ej utgå.

§ 6. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUTSFÖRHET

Ordförande skall tillse att sammanträde hålls när det behövs och kallar härtill per e-post eller muntligen minst två veckor innan mötet, med undantag för det konstituerande styrelsemötet. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut.

Styrelsesammanträden kan hållas per e-postkorrespondens, per video- eller telefonkonferens alternativt via liknande kommunikationskanal. För underskrift av protokoll accepteras handling som skannas efter undertecknande och skickas med e-post. Detta gäller förutom vid konstituerande styrelsemöte, ändring av stadgar eller upplösning av stiftelsen då dokument med originalunderskrifter krävs.

Ordförande är skyldig att kalla styrelsen till sammanträde inom två veckor från det att minst en ordinarie ledamot har begärt det. Styrelsen är beslutför med minst tre ledamöter/suppleanter deltagande vid sammanträde, varav två representanter från familjen Dahlström. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Vid sammanträden skall protokoll föras i nummerföljd. Protokollen skall undertecknas av ordföranden och den som utsetts att föra protokollet.

§ 7. FÖRVALTNING

Stiftelsen ska ha egen förvaltning. De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen avser att publicera i media och på sin hemsida, skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel för att utdela medel för utbildningar och utbildningsmaterial för att främja ändamålet i stort enligt §1.

§ 8. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Stiftelsens räkenskaper och stiftelsens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor.

Av Stiftelsens behållna årsresultat, skall tillgångar motsvarande högst 20 % av det redovisade resultatet läggas till Stiftelsens kapital. Återstoden skall inom två (2) år av styrelsen utanordnas för Stiftelsens ändamål. Styrelsen äger anslå hela det utdelbara beloppet till de i § 1 angivna ändamålen. Dock skall medel som kan komma att tillföras Stiftelsen av stiftarna eller annan, användas på det sätt som i samband med donationen föreskrives om detta inte strider mot Stiftelsens ändamål eller formerna för fördelning av Stiftelsens kapital enligt Stiftelsens stadgar.

Efter enhälligt beslut av samtliga ledamöter i styrelsen må för Stiftelsens ändamål jämväl tagas i anspråk hela eller delar av Stiftelsens kapital, om detta kan anses vara i överensstämmelse med ändamålet för Stiftelsen.
Stiftelsen räkenskapsår skall avse kalenderår.

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår skall senast den 1 mars överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall upprätta revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse skall i laga ordning överlämnas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

§ 9. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas av stiftelsens styrelse vid sammanträde, där samtliga ordinarie ledamöter deltagit och beslutet fattas av en kvalificerad majoritet på 2/3.

Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än som anges i 6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220).

Vid ändring har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen.

§ 10. UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt gällande bestämmelser. I samband härmed skall stiftelsens tillgångar i första hand tjäna angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås at ett beslut fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.